NewsMedia-მედია აქტივიზმი
მთავარი » რატომ არ ათავისუფლებენ პატიმარს, რომელიც ახალმა გამოძიებამ უდანაშაულოდ სცნო?
საზოგადოება

რატომ არ ათავისუფლებენ პატიმარს, რომელიც ახალმა გამოძიებამ უდანაშაულოდ სცნო?

“შიმშლო­ბის გარ­და სხვა გზა არ და­მი­ტო­ვეს. ამ­დე­ნი წელი ვე­ლო­დე­ბი ჩემი სი­მარ­თლის დამ­ტკი­ცე­ბას. რვა წე­ლია უდა­ნა­შუ­ლოდ ვიხ­დი უვა­დო სას­ჯელს. პრო­კუ­რა­ტუ­რის ახალ­მა დე­პარ­ტა­მენ­ტმაც გა­მო­ი­ძია ხე­ლახ­ლა ჩემი საქ­მე და და­ას­კვნა, რომ თა­ვის დრო­ზე გა­ყალ­ბე­ბუ­ლი იყო. არას­წო­რად გა­მო­ი­ძი­ეს და უსა­მარ­თლო გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ი­ტა­ნეს. აბა რა გა­ნა­ჩე­ნი უნდა გა­მო­ე­ტა­ნათ იმ მო­სა­მარ­თლე­ებს? ჩემი საქ­მის მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი იყ­ვნენ თა­მარ ალა­ნია და პა­ა­ტა სი­ლა­გა­ძე. ახლა რომ ერთი ამ­ბა­ვი არის ატე­ხი­ლი, ისი­ნი – უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს უვა­დო მო­სა­მარ­თლე­ო­ბის კან­დი­და­ტე­ბი არი­ან. ამ­დე­ნი ხა­ნია მპირ­დე­ბი­ან სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნას, მაგ­რამ საქ­მეს არა­ვინ აკე­თებს, ხე­ლოვ­ნუ­რად აჭი­ა­ნუ­რე­ბენ პრო­ცესს. რო­გორც ჩანს, ვი­ღა­ცე­ებს არ აწყობთ ჩემი ცი­ხი­დან გა­მოს­ვლა”, – აცხა­დებს AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში თე­ი­მუ­რაზ შა­რა­შე­ნი­ძე.

მსჯავ­რდე­ბულ­მა მშრა­ლი შიმ­ში­ლო­ბა რამ­დე­ნი­მე დღის წინ შე­წყვი­ტა. მისი საქ­მით არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი და­ინ­ტე­რეს­დნენ, ისი­ნი საქ­მის დე­ტა­ლებს სწავ­ლო­ბენ და უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ერ­თობ­ლივ გან­ცხა­დე­ბას გა­ავ­რცე­ლე­ბენ. უვა­დო პა­ტიმ­რის, თე­ი­მუ­რაზ (ბაჩო) შა­რა­შე­ნი­ძის საქ­მეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი კარ­გად იც­ნობს. მის შე­სა­ხებ არა­ერ­თი სტა­ტია თუ სი­უ­ჟე­ტი მომ­ზა­დე­ბუ­ლა, მათ შო­რის ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბე­ბიც.

ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძეს უვა­დო პა­ტიმ­რო­ბა ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე 2009 წელს შე­ე­ფარ­და. გა­ნა­ჩე­ნის დად­გო­მის დღი­დან შა­რა­შე­ნი­ძე თავს უდა­ნა­ა­შუ­ლოდ მი­იჩ­ნევს. მსჯარ­დე­ბუ­ლის სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის მა­სა­ლე­ბი ამ მო­საზ­რე­ბას ამ­ყა­რებს. ის, რომ თა­ვის დრო­ზე შა­რა­შე­ნი­ძის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გა­ყალ­ბე­ბე­ბით აწარ­მოა, ეს პრო­კუ­რა­ტუ­რის სა­მარ­თალ­წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შუ­ლის გა­მო­ძი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტმაც და­ად­გი­ნა.

შა­რა­შე­ნი­ძის გა­ნა­ჩე­ნი 2010 წელს სა­ა­პე­ლა­ციო და უზე­ნა­ეს­მა სა­სა­მარ­თლო­ებ­მა ძა­ლა­ში და­ტო­ვეს. უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის გა­და­სინ­ჯვა მხო­ლოდ იმ შემ­თხე­ვა­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი, თუ საქ­მე­ში ახა­ლი გა­რე­მო­ე­ბა აღ­მოჩ­ნდე­ბა. შარ­შე­ნი­ძის საქ­მე­ში სა­სა­მარ­თლოს სა­ბო­ლოო ინ­სტან­ცი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის შემ­დეგ უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლებ­მა რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი გა­რე­მო­ე­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რის გა­მოც საქ­მის ხე­ლა­ხა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის მო­თხოვ­ნით 2013 წელს მი­მარ­თეს მთა­ვარ პრო­კუ­რა­ტუ­რას. პრო­კუ­რა­ტუ­რის სა­მარ­თალ­წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შუ­ლის გა­მო­ძი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა საქ­მის ხე­ლა­ხა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გად და­ა­დას­ტუ­რა, რომ ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძეს ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბას­თან არა­ნა­ი­რი შე­ხე­ბა არ აქვს.

პრო­კუ­რა­ტუ­რის მიერ და­წყე­ბუ­ლი ახა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში გა­მოვ­ლინ­და, რომ 2009 წელს მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში ბრალ­დე­ბის მხა­რე ახორ­ცი­ე­ლებ­და ზე­წო­ლას მოწ­მე­ებ­ზე და ის ჩვე­ნე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­შინ მოწ­მე­ებ­მა თე­ი­მუ­რაზ შა­რა­შე­ნი­ძის წი­ნა­ა­აღ­მდეგ მის­ცეს, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და ფი­ზი­კუ­რი ზე­წო­ლის შე­დე­გად არის მი­ღე­ბუ­ლი. თა­ვად მოწ­მე­ე­ბიც აღი­ა­რე­ბენ ზე­წო­ლის ფაქტს და აცხა­დე­ბენ, რომ ჩვე­ნე­ბა გა­უ­საძ­ლი­სი ძლა­დო­ბი­სა და მუ­ქა­რის გამო მის­ცეს. გარ­და ამი­სა, ახა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, ზუ­რაბ ზუ­ბა­დალ­შვი­ლის მე­უღ­ლემ, თა­მარ ჩი­ჩუ­ამ, რო­მე­ლიც მკვლე­ლო­ბის უშუ­ა­ლო თვითმხილ­ვე­ლია, გა­ნა­ცხა­და, რომ მკვლე­ლი მას­ზე ფი­ზი­კუ­რად ბევ­რად და­ბა­ლი აღ­ნა­გო­ბის პირი იყო. მა­შინ რო­დე­საც, თე­ი­მუ­რაზ შა­რა­შე­ნი­ძე და თა­მარ ჩი­ჩუა ერ­თნა­ი­რი სი­მაღ­ლის არი­ან. ეს ჩვე­ნე­ბა გა­მო­რი­ცხავს იმას, რომ მკვლე­ლი შე­იძ­ლე­ბო­და თე­ი­მუ­რაზ შა­რა­შე­ნი­ძე ყო­ფი­ლი­ყო.

კი­დევ ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­რე­მო­ე­ბა, რო­მე­ლიც ახა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბით გა­მო­იკ­ვე­თა, ბა­ლის­ტი­კუ­რი ექ­სპერ­ტი­ზის შე­დე­გია. ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნის თა­ნახ­მად, მოკ­ლუ­ლის სხე­ულ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი ტყვი­ე­ბი შე­უძ­ლე­ბე­ლია გას­რო­ლი­ლი ყო­ფი­ლი­ყო მა­კა­რო­ვის სის­ტე­მის პის­ტო­ლე­ტი­დან, მა­კა­რო­ვის ტი­პის ია­რა­ღი ამ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის მთა­ვა­რი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბაა. ეს დას­კვნა იმას მოწ­მობს, რომ გა­მო­ძე­ბა თა­ვის დრო­ზე ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით წა­რი­მარ­თა. ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კი ის არის, რომ ამ საქ­მე­ში არ არ­სე­ბობს არ­ცერ­თი არა­თუ პირ­და­პი­რი, ირი­ბი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბაც კი, რო­მე­ლიც და­ა­დას­ტუ­რებ­და თე­ი­მუ­რაზ შა­რა­შე­ნი­ძის შემ­ხებ­ლო­ბას ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბას­თან.

“ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრის” იუ­რის­ტი, რო­მელ­მაც რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძე გლ­და­ნის მერ­ვე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მო­ი­ნა­ხუ­ლა, ყვე­ბა მისი ჯანმთე­ლო­ბის მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ, რაც ორ­თვი­ან­მა შიმ­ში­ლო­ბამ გა­მო­იწ­ვია. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლის გან­მარ­ტე­ბით, პრო­კუ­რა­ტუ­რა ხე­ლოვ­ნუ­რად აჭი­ა­ნუ­რებს ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის პრო­ცესს.

“პრო­კუ­რა­ტუ­რა უნდა ეცა­დოს გა­მო­ას­წო­როს მის მიერ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი, რო­მე­ლიც ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძის საქ­მის გა­ყალ­ბე­ბით ჩა­ი­დი­ნა თა­ვის დრო­ზე. მისი მთა­ვა­რი მი­სია არის და­ად­გი­ნოს, ჩა­ი­დი­ნა თუ არა კონ­კრე­ტულ­მა პირ­მა ესა თუ ის და­ნა­შა­უ­ლი და ეს პრო­ცე­სი არ უნდა იყოს გა­ჭი­ა­ნუ­რე­ბუ­ლი დრო­ში. იგი ვალ­დე­ბუ­ლია მი­მარ­თოს სა­სა­მარ­თლოს ახა­ლაღ­მო­ჩე­ნი­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბის გამო, სა­ნამ დამ­დგა­რა ფა­ტა­ლუ­რი შე­დე­გი. საკ­მა­ოდ მძი­მეა ამ ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ისე­დაც. სა­ერ­თოდ გა­უკ­ვე­ვე­ლია, რას აკე­თებს პრო­კუ­რა­ტუ­რის სა­მარ­თალ­წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის გა­მო­ძი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი. გა­უ­გე­ბა­რია რო­გორ იძი­ებს სა­ერ­თოდ საქ­მე­ებს, ისი­ნი არა­ვის­თან არ ურ­თი­ერ­თო­ბენ და მი­წე­რილ კი­თხვებ­ზე პა­სუხს არა­სო­დეს გიბ­რუ­ნე­ბენ”, – გა­ნა­ცხა­და დი­მიტ­რი ნო­ზა­ძემ.

უც­ნა­უ­რია, რა­ტომ არ მი­მარ­თავს პრო­კუ­რა­ტუ­რა სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლოს შუ­ამ­დგომ­ლო­ბით, მა­შინ რო­დე­საც მის მი­ერ­ვე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ხე­ლა­ხა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში გა­მოვ­ლინ­და ახა­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბი, მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძის უდა­ნა­შა­უ­ლო­ბას უს­ვამს ხაზს.

შა­რა­შე­ნი­ძის საქ­მე არ არის ერ­თა­დერ­თი, რო­მე­ლიც პრო­კუ­რა­ტუ­რის ამ დე­პარ­ტა­მენ­ტმა ხე­ლახ­ლა გა­მო­ი­ძია და გა­მო­ძი­ე­ბის შემ­დეგ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ეტაპ­ზე აუხ­სნე­ლად გა­ა­ჭი­ა­ნუ­რა საქ­მის მსვლე­ლო­ბის პრო­ცე­სი.

პოპულარული სტატიები

დღეს სულ სხვანაირად, უჩვეულოდ სდუმდნენ ყვითელი ფოთლები

მთავარი რედაქტორი

“დაპეპლილი ნიკუტია გვარამიას დასაცინი რომ გახდება ივანიშვილი,რატომ მეტეორი არ ეხეთქება იმ აბურძგნულ თავზე!”

თაკო

“ყველაფერი ხდება. ხშირად მომხდარა ასეთი სიტუაციები. ასეთი ფორმა არასდროს მიუღია. “_სპორტსმენთა ნაწილი გეგეშიძის დაკავებას აპროტესტებს

გადასვლა....